سبد خرید

حضور دلند الکتریک در نمایشگاه های سال 1394

حضور دلند الکتریک در نمایشگاه های سال 1394

                        لوگو1                               

1- نهمین نمایشگاه بین المللی  صنعت ساختمان رشت ( 11 - 8 اردیبهشت ) برگزار شد .

2- بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز ( 25 - 22 اردیبهشت ) برگزار شد .

3- دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان آمل ( 26 - 22 اردیبهشت ) برگزار شد .

4- هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان شیراز ( 8 - 4 خرداد ) برگزار شد .

5- سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گلستان ( 8 - 5 خرداد ) برگزار شد .

6- هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد ( 22 - 18 خردادبرگزار شد .

7- یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه ( 22 - 19 خردادبرگزار شد .

8- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کرمانشاه ( 3 مرداد - 31 تیر ) برگزار شد.

9- نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زنجان ( 10 - 7 مرداد ) برگزارشد .

10-پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (21 - 18 مرداد ) برگزار شد .

11-پنجمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان البرز (27 - 23 شهریور )توسط نمایشگاه کنسل گردید.

12- دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق مشهد (29 - 26 شهریور ) برگزار شد .

13- چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اراک ( 10 - 7 مهر ) برگزار شد .

14- پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق تهران ( 20 - 17 آبان )برگزار شد .

15- ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل ( 29 - 26 آبان )برگزار شد .

16- یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق شیراز ( بهمن 2 - 29 دیبرگزار شد .

17- دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قائمشهر( 9 - 6 بهمن )برگزار شد .

18- دومین نمایشگاه صنعت برق کرمان (30 - 27 بهمن )برگزار شد .

19-ششمین نمایشگاه صنعت برق قم ( 30 - 27 بهمن)برگزار شد .

20- نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان قزوین ( 30 - 27 بهمن )برگزار شد .

21- دوازدهمین نمایشگاه بازرگانی ترکمنستان ( 6 -4 اسفند )برگزار شد .

۱۷ خرداد ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۳,۵۱۰
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید