سبد خرید
دلند>>درباره ما>>استاندارها و تقدیرنامه ها
ایزو0001
ایزو4001
ایزو 1400
استاندارد
استاندارد اجباری سرپیچ
استاندارد اجباری کولر
استاندارد اجباری پریز دو شاخه
استاندارد اجباری کلیدهای برق
استاندارد
استاندارد تشویقی
Loading

 

نمونه ای از لو ح تقدیر و تندیس های دریافتی شرکت دلند الکتریک در سال های متوالی

تقدیرنامه ها