سبد خرید
دلند>>درباره ما>>استاندارها و تقدیرنامه ها
ایزو 1400
ایزو4001
ایزو0001
استاندارد
پروانه استاندارد کلیدهای برقی دستگاه با ویژگی یکپارچه دلندالکتریک
پروانه استاندارد کلیدهای خانگی با ویژگی تک قطبی و دوقطبی دلندالکتریک
پروانه استاندارد سرپیچ با رزوه  ادیسون دلندالکتریک
پروانه استاندارد کلیدهای برقی دستگاه با ویژگی یکپارچه دلندالکتریک
پروانه استاندارد پریز و دوشاخه و محافظ الکترونیکی برای مصارف خانگی دلندالکتریک
پروانه استاندارد لامپهای فلورسنت لوله ای دلندالکتریک
پروانه استاندارد چراغهای نصب ثابت دلندالکتریک
استاندارد اجباری سرپیچ
استاندارد اجباری کولر
استاندارد اجباری پریز دو شاخه
استاندارد اجباری کلیدهای برق
استاندارد
استاندارد تشویقی
Loading

 

نمونه ای از لو ح تقدیر و تندیس های دریافتی شرکت دلند الکتریک در سال های متوالی

تقدیرنامه ها